Ngunnu

 

A hlanah Nuva an rak um i Fanu pakhat te an ngei. A minah Ngunnu an sak. Ngunnu cu ahmet lioah a Nu nih a thihtak. A Pa nih Nupi dang aṭhit. A Pa nih a Fanu te cu adawt tuk ko nain a Nuei nih Ngunnu cu ahmu lo.

Nikhat cu a Pa nih Ngunnu cu, »zeidah na duh bik?« tiah ahal.

„Ka pa, ka thil duh vialte na ka serh dih cang, Duhmi dang ka ngei ti lo. Sinain Nika le Thlapa belte khi ka lakpiak law cu ka duh hnga“ tiah ati.

A Pa cu Nika le Thlapa lak dingah kal a itim. A Nupi azumh lo tuk caah Ngunnu a Mawnu sinah hitin Bia hi a chiahtak.

„Ka um lo karah ka Nupi nihin Ngunnu hi arak hrem lai i Rian phun Phun arak fial ṭheo lai. Cucacun nangmah nih ṭha tein rak zohkhenh“ tiah Bia fek tein a chimhtak i a Pa cu akal.

A Pa um lo karah cun Ngunnu cu a Nuei nih Dongral leiah Thing hlam afial. Dongral leikal cu a itim.

A mawnu cu, »Ka maw, ka Nu nih Dongral leiah Thing va hlam law a ka ti« tiah achimh.

A mawnu nicun, »Ka maw aw, Dongral leiah cun Ral an um i an in thah ko lai, kal duh hlah, keimah Thing hi iphurh law« tiah ati.

A mawnu Thing cu a iphurh i atlung.

A Nuei nicun, »Chumpurnu, mi hlam ciami Thing cumaw na run phurh, Dongral leiah va phur ka in ti lo maw« ati i a Thing phurhmi cun vual dih lakin atuk.

Athai zingah a Nuei nih, »Dongral leiah Ti va than« tiah afial ṭhan. Dongral leikal cu aṭih tuk i a Mawnu sinah, »Ka maw aw, ka Nu nih Dongral leiah tithan a ka fial« tiah achimh.

A mawnu nicun, »ka maw aw, Dongral leiah cun Ral nih an in thah ko lai, keimah Ti hi va iphurh ko« ati i a mawnu Ti cu a iphurh.

A Nuei nih, »mi than ciami Tihna cu na hun phurhhrim hrim« ati i Tithawl vialte cu a den dih hleiah, Ti cu a tawihnak dih.

A hnuah Dongral leiah cun, »An va lo« ati hoi.

A mawnu sinah cun ava kal i a Hawinu nicun »An« cu arak pek.

A Nuei nicun, »Dongral leiah „An“ va lo ka in ti lo maw, mi lawh ciami „An“ cu na hun iput« tiah ati i ahlonh dih.

Athai zingah Dongral leiah Thing va phur ati ṭhan hoi.

A kal ngamna loin zeiti tuah awk ahngal lo.

A mawnu sinah akal i, »ka maw, Dongral leiah Thing kan hlam lai« tiah ava chimh. A mawnu nicun, »Dongral leiah Thing hlam a in fial i Ral nih an in thah sual lai« tiah keimah Thing ka in pek i a in tuknak dih. Ti than a in fial i Ral nih an in thah sual lai tiah keimah Ti ka in pek i athlet dih. »An« va lo, a in ti i na thih lai ka in siang lo i keimah »An« ka in pek i ahlonh dih fawn.

Atu cu zeiti tuah awk ka hngal ti lo, »na kal ko kun lai dik maw« tiah Mitthli tlak pahin ati.

Ngunnu cu ngaihchia tein Dongral leiah cun Thing hlamah akal.

A Mawnu nih Ngunu cu, »na kal pahin na Khang hun ceuhte law« tiah ati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thlangval rual le a Mawnu nicun Ngunnu cu Tlang aliam hlan loin an zoh ko. A liam laite khin a Khang cu ahun ceuh.

Ngunnu cu Ral nih an kah.

A Ruak cu Tlangval rual le a Mawnu nih zanah athli tein an vung lak.

A Nuei nicun a Ruak suan cu aduh lo i a Mawnu nih a Inn chungah asuan. A Mawnu nicun Sia le Vok thauin a Ruak ahngah.

A Nuei cu Ngunnu thih a ilomh tukah a Ruak humh cun Hnika a ifenh, Congnak Puan a iaih i merh ziam zuamin aum.

A Mawnu nicun Ngunnu cu aṭah lemang i atang leiban tukin Ṭahhla alawh:-

  1. Ka maw te aw, na Hreitlung ka hlan, Dongral leiah e Thing tu lang, phawin chia ve ngam nakah.

  2. Zute nih Kawm vun ril le kaw, Vate nih e Thing parin, an Thla zong   cio hna.

  3. A langh nakin vung cuan tawn rih law, Ngunnu Ṭhutnak tang Do thiang cungah lang maw ko leirawn.

  4. Lo ṭha i e, Sabung par te hawi, hung kir ai law ka zaṭial cungah hnim rih lai na Rim.

  5. Dongral ah e thirhlei hri an khan, bor tan le maw thla pawng hnawm, zo zam tawi cang maw, ka maw aw.

„Ka maw aw, na pa khuangcawi Ni tikah e, Bongpi in »Kor lek, korlek« hun tite law“ tiah aṭah lemang.

Ngunnu an vuika hrawngah a Pa cu ahung tlung.

A pa nih, »Ngunnu zei dah ati?« tiah a Nupi cu ahal.

„Caw le Caw an isu i azoh“ tiah a Nupi nicun ahlen.

Ngunnu pa cu Zuhui a peklen nain azoh hmanh zohpiak duh loin aum. Ngun Nu pa cu a Fanu um lo cu a Lung ṭhat lo tukah Ngunnu mawnu sinah ava kal. A Mawnu nicun Ngunnu pa ahun hmuh cun a Lung afak tuk i ahung ṭap.

Sining vialte cu achimh dih. Ngunnu pa nicun a phurhmi vialte Thilthuam cheu cu Ngunnu a Mawnu cu apek i acheu cu Ngunnu i Thlan khorah athlak dih.

Ngunnu pa cu Bawite bawi a itim.

Bawi an thawh. Inn tual laiah Sia akah hnikah khin a Lu cungin Bongpi ahung zuang i, »kor lek, kor lek« tiah ahung awn i a Lupawng cawipiak hnik ahun zalh lemang.

Cu tikah Ngunnu pa cu a ngaihchiat le a thinlung fah acelh lo i a Thin hunin a bawinak Sia cu kah loin a Li le Cantiang cun a Nupi cu ril ko akah.

A Nupi ṭa le nih an hun zuan hnawh.

„Ka that rih hlah u, Bia kam khat tein ka chim ta lai“ tiah a tihna.

Mah acun a Nupi ṭhat lonak le a Fanu thihnak kong cu achimh dihhna.

A Ṭa le nih an Farnu kong an hun theih cun an Hnasen te atla ve lo i an farnu Ruak hmanh cu an hlawm duh lo, Hruang chia lakah an hlonh ta.